Elias Taboada

Declaración de accesibilidade web

1. Declaración de accesibilidade

Elías Taboada comprometeuse a facer accesible as súa páxina web conforme o Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade das páxinas web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (en diante, Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro).

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://eliastaboada.es

2. Estado de cumprimento

Este sitio web axústase parcialmente ao Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

3. Contido non accesible

Non se pode acceder ao contido que se indica a continuación polos seguintes motivos:

Incumprimento do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro: podería haber erros puntuais de edición nalgunha páxina web, tanto no contido HTML como nos documentos finais, publicados despois do 20 de setembro de 2018 (data de entrada en vigor do Real decreto 1112). /2018, do 7 de setembro). En concreto, pode haber erros naqueles documentos que conteñan gráficos, táboas complexas ou naqueles que foron asinados electronicamente antes da súa revisión de accesibilidade.
Carga desproporcionada: non se aplica.

O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable: Existen arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpren totalmente todos os requisitos de accesibilidade; Tamén poderán atoparse nesta situación contidos de terceiros que non estean financiados, desenvolvidos ou baixo o control desta Consellería.

4. Elaboración desta declaración de accesibilidade

Esta declaración foi elaborada o 2 de febreiro de 2023.

O método empregado para elaborar a declaración foi unha autoavaliación realizada polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 2 de febreiro de 2023.

5. Observacións e información de contacto

Poderán realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro) como:

 • Informar de calquera posible incumprimento deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relacionada coa accesibilidade do sitio web.
  • A través das seguintes vías:
   • Correo electrónico: info@eliastaboada.com
   • Teléfono: 605 782 897

6. Procedemento de solicitude

Mediante este procedemento, poderá incoar unha reclamación para coñecer e opor os motivos de desestimación dunha solicitude de información accesible ou reclamación, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada, ou expoñer as causas que considérase que a resposta non cumpre os requisitos esixidos.