Elias Taboada

Aviso Legal

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DE COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.), publícase a seguinte Información Xeral:

Que o dominio www.eliastaboada.es, en diante o Sitio Web, está rexistrado a nome de Elías Taboada S.L.U. con domicilio social en Camporrapado, nº 24, Cortegada, C.P. 36545, Silleda, Pontevedra; provisto de CIF B-94198058, en diante O PROPIETARIO.

CONDICIÓNS DE USO

O acceso e/ou uso do sitio web www.eliastaboada.es atribúe ao usuario a condición de usuario, aceptando, desde ese mesmo momento, íntegra e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, , complementar, modificar ou substituír as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do Sitio Web.

O usuario comprométese a utilizar o Sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública. Así mesmo, queda prohibida a utilización da Web con fins ilegais ou lesivos contra O PROPIETARIO ou calquera terceiro, ou que, de calquera xeito, poidan causar prexuízos ou impedir o normal funcionamento do Sitio Web. En canto aos contidos (información, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), queda prohibido:

  • A súa reprodución, distribución ou modificación, salvo que se conte coa autorización dos seus lexítimos propietarios ou estea legalmente permitido.

  • Calquera vulneración dos dereitos do TITULAR ou dos seus lexítimos propietarios sobre os mesmos.

  • O seu uso para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.

  • Calquera intento de obter os contidos do Sitio Web por calquera medio distinto dos postos a disposición dos usuarios así como dos utilizados habitualmente na rede, sempre que non causen ningún prexuízo ao sitio web.

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do Sitio Web, así como modificar ou eliminar os servizos, contidos e condicións de acceso e/ou uso deste.

O establecemento de calquera “hipervínculo” entre unha páxina web e o Sitio Web estará suxeito ás seguintes condicións:

Non está permitida a reprodución, total ou parcial, de calquera dos servizos ou contidos do Sitio Web.

Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo do establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos propios do PROPIETARIO.

En ningún caso, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o “hiperenlace” nin das informacións e manifestacións que nel se inclúan.

O PROPIETARIO non outorga garantía ningunha nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionarse por:

A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.

A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer as necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios. A existencia de virus, programas maliciosos ou daniños nos contidos. A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos usuarios, dos contidos.

O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do Sitio Web, dos seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.

A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no Sitio Web.

Incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do Sitio Web.

A duración da prestación do servizo do Sitio Web e dos servizos é indefinida. Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito a interromper, suspender ou finalizar a prestación do servizo Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española. Elías Taboada e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para as dúbidas que puidesen xurdir ou actuacións a exercer derivadas da prestación do servizo Web. e os seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

TERMINACIÓN DAS COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información, garante ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial no prazo máximo dun mes desde a comunicación da súa vontade mediante correo electrónico dirixido a info@eliastaboada.com