Elias Taboada

Política de Privacidade

De Elías Taboada S.L.U. Entendemos que é fundamental manter unha relación transparente contigo, por iso, a continuación, presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento estea debidamente informado sobre como recollemos e tratamos con seguridade os datos que nos facilites.

Os seus datos serán tratados de acordo coa lexislación vixente e, en concreto, segundo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de datos de carácter persoal. e a libre circulación destes datos. Tamén en relación coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais.

A lectura atenta da nosa Política de Privacidade facilitarache a información necesaria para saber que destino daremos aos datos que nos facilitas.

QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

Se vostede, ou persoa autorizada, nos facilitou os seus datos, informámoslle de que Elías Taboada S.L.U., con CIF: B-94198058 é o responsable do tratamento. Estes datos serán tratados de acordo co disposto na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, caso en que sempre informaremos de quen é o responsable do seu tratamento, así como dos seus datos identificativos.

De Elías Taboada S.L.U. Comprometémonos a cumprir coa obriga de segredo dos datos persoais e o seu deber de gardalos. Para iso, adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co establecido no Regulamento.

ONDE INFORMAMOS?

De Elías Taboada S.L.U. Informámosche a través da páxina web www.eliastaboada.es no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal”.

QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

Aqueles que decides proporcionarnos voluntariamente.
Os datos derivados das comunicacións que manteña connosco.
A información correspondente á súa propia navegación no caso dos Servizos en liña, (enderezo IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (pode consultar a nosa Política de Cookies na web).
Esa información que está dispoñible en fontes accesibles ao público, ás que podemos acceder lexitimamente.
Os datos derivados da relación contractual ou precontractual que manteña connosco, incluída a súa imaxe, informándolle sempre neste caso da posibilidade de captar a súa imaxe.
Aqueles que terceiros nos faciliten sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou tendo obtido o teu consentimento para iso.
Os datos de terceiros que nos facilite, previo consentimento do terceiro en cuestión.

COMO PROCESAMOS OS DATOS?

En Elías Taboada S.L.U. Tratamos os teus datos persoais sempre cumprindo estrito a lexislación vixente. Ademais, informámoslle de que contamos coas medidas técnicas e organizativas axeitadas para garantir un óptimo nivel de seguridade, garantindo así que só accederán a elas aquelas persoas que teñan autorización, que as conservaremos intactas, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

Considéranse tratamentos de datos persoais as operacións, procedementos e trámites técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras actuacións sobre datos persoais.

CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base da lexitimidade do tratamento dos Datos Persoais será o resultado da relación contractual ou precontractual, da relación laboral ou calquera outra que sexa requirida para o tratamento dos datos, como o consentimento expreso.

COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

De conformidade co disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE, informámoslle que pode recibir comunicacións e información de carácter comercial a través desta comunicación electrónica. sistema (correos electrónicos, mensaxes de resposta de formularios automatizados e outros sistemas de comunicación) cando nos deu o seu consentimento ou no caso de comunicacións comerciais relativas a produtos ou servizos similares aos proporcionados anteriormente polo responsable do tratamento dos seus datos.

No caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións destas características, pode comunicalo por este mesmo medio indicando no asunto “COMUNICACIÓNS COMERCIAIS BAIXAS” para que os seus datos persoais sexan eliminados da nosa base de datos. A súa solicitude activarase no prazo de 1 mes desde a súa presentación. No caso de que non recibamos unha resposta expresa da súa parte, entenderemos que acepta e autoriza a nosa entidade a seguir realizando as citadas comunicacións.

No caso de recibir tales comunicacións por estes medios, informámoslle de que as mensaxes van dirixidas exclusivamente ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non é o destinatario previsto, notificámosche que o uso, divulgación e/ou copia non autorizados está prohibido pola lexislación vixente.

CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DATOS?

Datos persoais relativos a persoas físicas que de Elías Taboada S.L.U. recollemos por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en todo caso os prazos legais de conservación. Transcorrido este prazo, os datos persoais eliminaranse de todos os sistemas de Elías Taboada S.L.U.

COMUNICARÁNSE OS SEUS DATOS A TERCEROS?

Non haberá cesión, transmisión ou cesión de datos persoais, salvo os xa informados, que non sexan consecuencia dunha obriga legal. Se por petición da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúe expresamente, se solicitasen os seus datos, estes serán transmitidos.

Se se produce unha cesión, transmisión ou cesión de datos persoais fóra dos supostos previamente previstos, serálle previamente informado para que, se é o caso, nos preste o seu consentimento.

Pero para organizarnos correctamente, ter unhas boas operacións e procedementos que garantan unha boa xestión, dende Elías Taboada S.L.U. Pode ser necesario ter que contratar os servizos de asesores, profesionais ou outras empresas de servizos para procesar datos baixo as nosas instrucións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulado nun contrato que consta por escrito ou doutra forma legalmente admitida e que permite acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o responsable do tratamento tratará os datos de acordo co establecido as nosas instrucións e non o aplicará nin o utilizará para un fin distinto ao que figura no dito contrato, nin as comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

CALES SON OS SEUS DEREITOS?

A normativa de protección de datos outórgalle os seguintes dereitos:

Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos se están a tratar e as características do tratamento que se realiza.
Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non verdadeiros
Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que se están a tratar.
Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.
Se desexa obter máis información sobre o tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que resulten inexactos, opoñerse e/ou limitar calquera tratamento que considere non necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse a envíanos un correo electrónico a info@eliastaboada.com

Dita comunicación deberá reflectir os seguintes datos: Nome e apelidos do usuario, solicitude de solicitude, enderezo e datos xustificativos.
O exercicio dos dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executadas por unha persoa autorizada como representante legal da persoa autorizada. Neste caso, deberá achegarse a documentación que acredite esta representación do interesado.
Así mesmo, queremos informarlle de que pode retirar o consentimento prestado sen afectar á legalidade do tratamento xa realizado, remitindo a súa solicitude ao mesmo enderezo indicado no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude unha copia do teu DNI ou documento que acredite a túa identidade.

Lémbralle tamén que tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), se consideras vulnerados os teus dereitos de protección de datos c/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid – FAX: 914483680 – TELF: 901 100 099 – Correo electrónico: ciudadano@agpd.es